عجب چیزی بود تا حالا انیمیشنی با این خشونت ندیده بودم . ممنون از زیرنویس