دمتون گرم ممنونم، اگر میشه کمیک crossed رو هم قرار بدین و ادامه کمیک drain🙏🙏🙏