داستانش قشنگ بود، ادیت و ترجمه هم خوب بود.
اخر کمیک پنجم گفتید که قسمت بعدی برای یک سال وقفه میخوره،
ولی اینجا گفتید که وضعیت:پایان یافته .