دانلود کمیک فارسی Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles

نام کمیک: Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles

ناشر: DC/IDW
سال انتشار: 2016-حال
وضعیت ترجمه: پایان سری اول؛ توقف ترجمه

مترجم: Kirito
ادیتور: Sahar p
Amir3000
Abolfazl(BW)

این اثر از کارهای قدیمی است و کیفیت ترجمه آن بررسی نشده است